Thorsten Urbanski, Head of Communication & PR DACH bei Eset
Thorsten Urbanski, Head of Communication & PR DACH bei Eset ( Bild: Eset )